Aktualizované dňa 7. Decembra 2012

V tomto článku nájdete niektoré najdôležitejšie zmeny v Írskom Finančnom Rozpočte na rok 2013, ktoré ovplyvnia väčšinu obyvateľstva v Írsku. Viac informácii a úplný zoznam zmien nájdete na stránke írskeho ministerstva financií; Department of Finance.

ZHRNUTIE

Daň z Príjmu
Materská sa bude zdaňovať od 1 Júla 2013.

PRSI
Zrušenie týždennej PRSI úľavy.
Nárast minimálnych ročných PRSI odvodov pre živnostníkov z €253 na €500.

Miestna daň z nehnuteľností – Local Property Tax
Poplatok domácností (The Household Charge) sa zmení na Miestnu daň z nehnuteľností (Local Property Tax) – iné meno a vyššia daň.

Cestná daň – Motor Tax
Sadzby cestnej dane sa zvýšili od 1. Januára 2013.

Daň z Alkoholu – Alcohol Products Tax

  Od 5. Decembra 2012 platíme:

 • 10 centov viac za pintu piva/cideru a tvrdého alkoholu,
 • 1 euro viac za 75cl flašu vína.

Daň z Tabaku – Tobacco Products Tax

  Od 5. Decembra 2012 platíme:

 • 10 centov viac za balíček cigariet (po 20 kusov),
 • 50 centov viac za tabak (25g balíček).

Registračná Daň z Vozidiel – VRT
Sadzby Registračnej Dane z Vozidiel (Vehicle Registration Tax – VRT) sa zvýšia od 1. Januára 2013.

Daň z Kapitálového Majetku – Capital Gains Tax
Sadzba dane 30% sa zvýšila na 33%.

Daň z Uhlia – Carbon Tax
Daň z Uhlia (The carbon tax) sa rozširuje na pevné palivá. Sadzba €10 na tonu bude platná od 1. Mája 2013 a sadzba €20 na tonu od 1. Mája 2014.

Daň z Príjmov Právnických Osôb – Corporation Tax
3 ročná úľava na dani pre začínajúce spoločnosti.

 


MATERSKÁ

Materská sa bude zdaňovať od 1 Júla 2013.

  Niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zdaňujú:

 • Illness Benefit
 • Jobseeker’s Benefit
 • Carer’s Benefit
 • State Pension
 • Widow’s/Widower’s Pension
 • Invalidity Pension
 • Employment Injury Benefits
 • One Parent Family Payment
 • Carer’s Allowance

Vyššie uvedené sociálne dávky sa zdaňujú, ale pravdepodobne nebudete platiť žiadnu daň ak je to váš jediný príjem. Môžete si uplatniť Personal tax credit a PAYE tax credit voči zdaňovaným sociálnym dávkam.

Príklad:
Slobodný človek môže mať:
Personal tax credit €1,650 + PAYE tax credit €1,650 = celkový tax credit €3,300,
ktorý je postačujúci na sociálne dávky do výšky €16,500 ročne (pri 20% sadzbe dani) a nebude platiť daň.

Buďte ale opatrní, napriek tomu že máte nulovú daňovú povinnosť, môžete mať povinnosť si podať daňové priznanie do 31. októbra za predchádzajúci rok.

  Niektoré sociálne dávky, ktoré sú v súčastnosti oslobodené od dane sú:

 • Jobseeker’s Allowance
 • Disability Allowance
 • Family Income Supplement
 • Child Benefit
 • Household Benefits
 • Fuel Allowance
 • Statutory Redundancy Payments.

Úplný zoznam zdaňovaných a oslobodených sociálnych dávok nájdete tu.
Viac informácií nájdete na Citizens information tu.

PRSI

Zrušenie týždennej PRSI úľavy.
Nárast minimálnych ročných PRSI odvodov pre živnostníkov z €253 na €500.

V tabuľke nižšie, prvý príklad zahŕňa slobodnú bezdetnú osobu. Nie je tam žiadna zmena vo výške PRSI odvodov, ak táto osoba zarába  €10,000 alebo €15,000 ročne. Odvody PRSI sú nula, ako to bolo, žiadne navyše odvody táto osoba neplatí.

Tá istá osoba (slobodná bezdetná) zarábajúca €25,000 ročne zaplatí €287 ročne viac na PRSI odvodoch, to znamená, že dostane €6 týždenne menej v čistej mzde.

Ľudia zarábajúci od €25,000 do €175,000 ročne zaplatia od €287 do €872 ročne viac na PRSI odvodoch, to znamená, že dostanú od €6 do €17 týždenne menšiu mzdu na bankový účet.

V tabuľke nižšie, druhý príklad zahŕňa bezdetný manželský pár s jedným príjmom. Nie je tam žiadna zmena ak tento pár zarába €10,000 alebo €15,000 ročne. Žiadne navyše PRSI odvody.

Ten istý pár zarábajúci €25,000 ročne zaplatí navyše €264 ročne viac na PRSI odvodoch, to znamená, že dostane €5 týždenne menej v čistej mzde.

Pár zarábajúci od €25,000 do €175,000 ročne zaplatí od €264 do €872 ročne viac na PRSI odvodoch, to znamená, že dostane od €5 do €17 týždenne menej v čistej mzde.

V tabuľke nižšie, tretí príklad zahŕňa manželský pár s jedným príjmom a dvoma deťmi. Nie je tam žiadna zmena ak tento pár zarába €10,000 alebo €15,000 ročne. Žiadne navyše PRSI odvody neplatí.

Pár zarábajúci €25,000 ročne zaplatí €108 ročne viac na PRSI odvodoch, to znamená, že dostane €2 týždenne menej v čistej mzde.

Pár zarábajúci od €25,000 do €175,000 ročne zaplatí od €108 do €872 ročne viac na PRSI odvodoch, to znamená, že dostane od €2 do €17 týždenne menej v čistej mzde.

V tabuľke nižšie nájdete priemerné daňové sadzby od 2001 do 2013. Najnižšie zdanenie bolo v roku 2007. To znamená, že slobodná osoba zarábajúca  €15,000 ročne neplatila žiadnu daň alebo odvody; jej hrubá mzda bola jej čistá mzda.

V roku 2007 slobodná osoba zarábajúca €25,000 ročne (hrubej mzdy) dostala 95% jej mzdy na bankový účet; hrubá mzda €480 týždenne bola zdaňovaná €24 a čistá mzda bola €456. To nie je vôbec zlé ak si uvedomíme, že vo väčšine európskych krajín je zdanenie okolo 20%, to znamená, že dostanete len 80% hrubej mzdy po zdanení na bankový účet.

Ak porovnáme rok 2012 a 2013, na platy od €20,000 do €120,000 ročne zaplatíte od 0.2% do 1.3% viac na dani/PRSI v roku 2013 než ste zaplatili v roku 2012. 1.3% viac zaplatia ľudia s nižším príjmov a naopak 0.2% ľudia s vyšším príjmom.

Podobne to platí aj pre manželské páry len s inými číslami.

V tabuľke nižšie, najlepší rok s najnižším zdanením pre živnostníkov bol rok 2008.

Živnostník, ktorý zarobil €15,000 ročne zaplatil okolo 11% (€1,650) dani/PRSI odvodov; jeho čistý príjem bol  €13,350. V porovnaní so zamestnancom, ktorý zarobil ten istý príjem €15,000 ale zaplatil nulovú daň/PRSI.

Ak porovnáme rok 2012 a 2013, nie je tam žiadna zmena v zdaňovaní pre živnostníka. Živnostník zaplatí tú istú výšku dane v roku 2013 ako zaplatil v roku 2012, ak mu vyjde tá istá alebo podobná výška príjmu.

Živnostník ako slobodná osoba je všeobecne zdaňovaný viac ako živnostník, ktorý je ženatý. Slobodná osoba zaplatí okolo 20% daní/PRSI na príjem €20,000 ročne, kým manželský pár s tým istým jedným príjmom zaplatí maximálne 8% dane/PRSI odvodov.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Poplatok domácností (The Household Charge)

Poplatok domácností je zrušený od 1. januára 2013.

Nová daň nazvaná Miestna daň z nehnuteľností (Local Property Tax – LPT) nahradí Poplatok domácností od 1. júla 2013.

Nezaplatený Poplatok domácností za rok 2012 (€100) bude navýšený na €130, ak sa zaplatí do 30. apríla 2013. Od 1. mája do 30. júna už nebude možnost zaplatiť navýšený poplatok €130, ale na neuhradenú čiastku €100 sa nabalia pokuty/penále a úroky z omeškania. Od 1. júla 2013 akýkoľvek nedoplatok na Poplatku domácností sa navýši na €200 a bude pridaný k Miestnej dane z nehnuteľností splatnej za rok 2013. Pokuty a úroky z omeškania LPT sa uplatnia k navyše poplatku €200.

The Non-Principal Private Residence (NPPR) Charge bude zrušený od 1. januára 2014. Akékoľvek nedoplatky, pokuty a úroky z omeškania na NPPR poplatku budú musieť byť zaplatené. Podobný systém ako pri nedoplatkoch Poplatku domácností sa zavedie na nedoplatky NPPR poplatku.

Miestna daň z nehnuteľností (Local Property Tax – LPT)

Miestna daň z nehnuteľností bude zavedená od 1. júla 2013. LPT daň bude vyberaná daňovým úradom.

Za rok 2013 sa platí pol-ročná daň LPT; ročná daň bude splatná za nasledujúce roky od roku 2014.

Vlastníci obytných nehnuteľností vrátane nehnuteľností na prenájom budú musieť zaplatiť LPT daň.

Daňový úrad bude posielať informácie ohľadne LPT (daňové priznania a leták) vlastníkom domov počas marca 2013.

LPT daň bude splatná na základe systému, kde si daňovník sám vypočíta a odvedie daň daňovému úradu. Daňový úrad bude zodpovedať za administratívu, výber a daňové kontroly LPT dane.

Trhová cena nehnuteľností bude základ na výpočet dane. Vlastníci domov si sami odhadnú trhovú cenu svojej nehnuteľnosti a podľa toho vypočítajú daň. Táto úvodná trhová cena bude platná až do roku 2016.

Počas prvých 18 mesiacov (do 31. decembra 2014), bude daňová sadzba 0.18% z trhovej ceny nehnuteľnosti do €1 milióna. Sadzba dane 0.25% sa uplatní na čiastku prevyšujúcu €1 milión trhovej ceny nehnuteľnosti.

Od 1. januára 2015 miestne úrady môžu zmeniť (zvýšiť/znížiť) sadzby (0.18% a 0.25%) o +/-15%.
LPT daň môže byť zaplatená v plnej výške prevodným príkazom alebo debetnou/kreditnou kartou. Inak je možné zaplatiť daň aj zrážkami zo mzdy, na splátky alebo platbami v hotovosti.

V prípade živnostníkov, daňový úrad nevydá “Tax clearance certificate” ak LPT daň nebola zaplatená. Neskoré podanie LPT priznania bude naviazané na podanie priznania k dani z príjmu a tým sa vlastne navýšia pokuty k dani z príjmov.

Ak LPT daň ostane nezaplatená, nedoplatok ostane naviazaný na nehnuteľnosť. Tento nedoplatok sa bude musieť zaplatiť v prípade predaja alebo prepísania nehnuteľnosti.

Niektoré nehnuteľnosti spomenuté nižšie sú oslobodené od LPT dane:

 • Novo postavené ale nepredané obytné nehnuteľnosti
 • Mobilné domy, vozidlá alebo ľode
 • Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom komerčných sadzieb daní.

Úplný list oslobodených nehnuteľností nájdete na stránke Ministerstva Financií.

LPT daň je určená na podporu miestnych služieb ako sú verejné parky, knižnice, vonkajšie priestory a rekreačné zariadenia, plánovanie a rozvoj, požiarne a záchranné služby, udržiavanie a čistenie ulíc, a pouličného osvetlenia.

Kľúčové dátumy
December 2012 oznámenie rozpočtu na rok 2013
Ak sa schváli, potom:

 • Marec 2013 – daňový úrad bude posielať informácie o LPT dani
 • 1. máj – dátum ocenenia nehnuteľnosti – cena platná do a vrátane roku 2016
 • 7. máj – splatnosť na podanie daňového priznanie LPT dane daňovému úradu
 • 28. máj – splatnosť na podanie daňového priznanie LPT dane daňovému úradu ak sa podáva online
 • Od 1. júla – začínajú platby na splátky alebo zrážkami zo mzdy (od 1. januára v nasledujúcich rokoch)
 • 15. júla – splatnosť prvej splátky (Direct Debit)
 • 21. júla – zrazená platba Bank Single Debit Authority, ak sa platí celá čiastka dane za rok 2013.

CESTNÁ DAŇ

Sadzby cestnej dane (Motor Tax) sa zvýšili od 1. januára 2013.

Sadzby sú vyššie o 7.5% pre osobné autá zdaňované na základe velkosti motora; zaplatíme od €10 do €126 ročne viac na cestnej dani.

Sadzby pre osobné autá zdaňované na základe emisií sú vyššie od 4% do 25%; zaplatíme od €10 do €92 ročne viac na cestnej dani.

Sadzby, ktoré sa znížili sú pre elektrické autá (cestná daň je nižšia o €37) a pre osobné autá zdaňované na základe emisií trieda A0 (cestná daň je nižšia o €40).

Sadzby narástli o 7.5% pre komerčné vozidlá; zaplatíme od €23 do €362 ročne viac na cestnej dani.

Sadzby cestnej dane pre motorky narástli o 7%; zaplatíme od €2 do €6 ročne viac na cestnej dani.

VRT

DAŇ Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Daňová sadzba 30% bola zvýšená na 33% a vzťahuje sa na predaje od 5. decembra 2012.

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSOB

3 ročná úľava na dani pre začínajúce spoločnosti.

Tento program umožňuje úľavu na dani z príjmu pre začínajúce spoločnosti v prvých troch rokoch podnikania.

Bude možné použiť nevyužitú úľavu z prvých troch rokoch podnikania v nasledujúcich rokoch.

Viac daňových informácií ohladne rozpočtu nájdete na stránkach daňového úradu.