Aktualizované dňa 6. mája 2014

Čo znamená RCT?

Daň z príslušnej zmluvy (Relevant Contract Tax – RCT) je systém zrážania dane, ktorý sa uplatňuje v stavebníctve, lesníctve a mäsiarstve.

RCT systém má podobnú logiku ako PAYE/PRSI systém, v ktorom zamestnávateľ zráža daň z hrubého príjmu zamestnanca a zaplatí zamestnancovi len čistý príjem. V RCT systéme máme “Hlavného Dodávateľa” – Principal Contractor (ktorý predstavuje zamestnávateľa v PAYE systéme), ktorý zráža daň z platieb “Subdodávateľa – Sub-Contractor” (ktorý predstavuje zamestnanca v PAYE systéme).

Zamestnávateľ je zodpovedný za zrazenie dane zo mzdy zamestnanca a podobne hlavný dodávateľ je zodpovedný za zrazenie správnej dane z platieb subdodávateľovi.

Kto je Hlavným Dodávateľom?

Hlavným dodávateľom je živnostník alebo spoločnosť, ktorá si objedná určité služby u subdodávateľa.

Kto je Subdodávateľom?

Subdodávateľ je živnostník alebo spoločnosť, ktorá dodáva určité služby hlavnému dodávateľovi.

Hlavný Dodávateľ a Subdodávateľ v jednej osobe

Veľa podnikateľov môže byť hlavným dodávateľom a zároveň aj subdodávateľom, pretože platia iným podnikateľom za určité služby ale aj sami sú tiež za určité služby platení inými podnikateľmi. Ak takýto podnikatelia vykonávajú služby ako hlavný dodávatelia, v tom prípade postupujú podľa pravidiel pre hlavných dodávateľov. A ak vykonávajú iné služby ako subdodávatelia, v tom prípade postupujú podľa pravidiel pre subdodávateľov.

Čo je Príslušná Zmluva?

Príslušná zmluva (Relevant Contract) je dohoda medzi hlavným dodávateľom a subdodávateľom o tom, že subdodávateľ vykoná “Príslušné Služby” (Relevant Operations) pre hlavného dodávateľa. Subdodávateľ dodá pracovnú silu a väčšinou aj materiál. Je to vždy vzťah medzi živnostníkmi a spoločnosťami v rôznych kombináciách (živnostník – živnostník, živnostník – spoločnosť, spoločnosť – spoločnosť).

Ak je daná osoba zamestnancom hlavného dodávateľa, nejedná sa o príslušnú zmluvu ale o zamestnaneckú zmluvu. Zamestnancovi sa strháva daň zo mzdy na základe PAYE systému.

Čo znamenajú Príslušné Služby?

Príslušné služby sú rozdelené do troch kategórií: stavebníctvo, lesníctvo a mäsiarstvo.

 1. Príslušné Stavebné Služby:
  • Stavba, prestavba, oprava, prístavba, demolácia alebo demontáž budov, stien, ciest, prístavov, železníc, elektrického vedenia, telekomunikačného prístroja, vodnej komunikácie, potrubí, nádrží, vodovodov, studní, kanalizácie a priemyselných strojov na odvodnenie pôdy.
  • Inštalácia, prestavba alebo oprava v budove systémov kúrenia, svietenia, klimatizácie, zvukovej izolácie, ventilácie, napájacích zdrojov, kanalizácie, hygienických zariadení, prívodov vody, bezpečnostných alarmov, protipožiarnej ochrany alebo telekomunikácií.
  • Vonkajšie alebo vnútorné čistenie budov (iné než bežné udržiavanie) vykonané ako súčasť výstavby, prestavby, prístavby, opráv alebo reštaurovania.
  • Prípravné práce pred výstavbou ako vyčistenie priestranstva, zemné práce, výkop, tunelovanie a vŕtanie, ťažba rúd/minerálov alebo zemného plynu, položenie základov, stavba lešenia, obnova priestranstva, krajinné úpravy, zabezpečenie ciest a iné prístupové práce.
  • Prevoz prenajatého materiálu, strojov alebo techniky na stavebné práce.
 2. Príslušné Lesnícke Služby:
  • Výsadba a ťažba dreva v lesoch, starostlivosť a údržba lesov, príprava pôdy vrátane žatvy.
  • Preprava alebo odstránenie vyťaženého dreva.
  • Spracovanie (vrátane rezania a konzervácie) dreva v píle.
  • Prevoz prenajatého materiálu, strojov alebo techniky na lesnícke práce.
 3. Príslušné Mäsiarske Služby:
  • Lov a porážka dobytka, oviec alebo prasiat, domácej hydiny, moriek, perličiek, kačíc alebo hús.
  • Oddeľovanie (vrátane rezania alebo vykosťovania), triedenie, balenie alebo označovanie, uchovávanie, konzervovanie (vrátanie chladenia alebo zmrazovania), nakladanie alebo vykladanie porazeného mäsa z dobytka, oviec alebo prasiat, domácej hydiny, moriek, perličiek, kačíc alebo hús.

RCT daň sa nevzťahuje na profesie ako architekti, znalci atď.

RCT Administratíva

Sú stanovené výnimočné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na platby, ktoré platí hlavný dodávateľ subdodávateľovi.

RCT daň sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí sú rezidenti Írska ale aj na tých, ktorí rezidentmi Írska nie sú.

Hlavný dodávateľ musí zraziť daň sadzbou 0%, 20% alebo 35% z platieb subdodávateľovi. Daňový úrad určí hlavnému dodávateľovi, ktorú sadzbu dane ma použiť na danú platbu subdodávateľovi.

Všeobecné pravidlá sadzieb RCT dane:

 1. Subdodávateľ s nulovou sadzbou – 0%
  0% sadzba sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý má vysporiadané svoje daňové povinnosti za posledné tri roky, prípadne musí spĺňať ešte ďalšie podmienky.
 2. Subdodávateľ so štandardnou sadzbou – 20%
  20% sadzba sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý je zaregistrovaný k dani v Írsku a má väčšinu daňových povinností vysporiadaných.
 3. Subdodávateľ so základnou sadzbou – 35%
  35% sadzba sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý nie je zaregistrovaný k dani v Írsku alebo ktorý má väčšinu daňových povinností nevysporiadaných.

Pre zahraničných subdodávateľov bude dôležité zvážiť registráciu k dani v Írsku, predtým než začnú pracovať na projekte, aby sa vyhli 35% zrážkam dane z príjmov.

Vrátenie/Započítanie dane RCT

Zrazená RCT daň bude hlavne započítaná voči dani z príjmu. Nezapočítaná daň sa môže započítať voči ostatným daňovým povinnostiam ako PAYE/PRSI a VAT. RCT daň nie je navyše daň, ale je to preddavok na daň z príjmu za obdobie, v ktorom je zrazená.

Zahraniční subdodávatelia, ktorí nemajú v Írsku žiadne daňové povinnosti, môžu požiadať daňový úrad o vrátenie zrazenej dane.

Preplatok RCT dane sa vracia ročne, po podaní daňového priznania.

V súčasnosti funguje on-line systém nazývaný e-RCT. on-line systém väčšinou používajú hlavní dodávatelia, lebo majú viac administratívnych povinností ohľadne RCT dane. Subdodávatelia môžu tiež využiť výhody, ktoré on-line systém poskytuje a zaregistrovať sa.

Administratívne povinnosti Hlavných Dodávateľov

 1. Oznámenie o Zmluve (Contract Notification)
  Hlavný dodávateľ musí informovať daňový úrad, že uzavrel príslušnú zmluvu.
  Potrebné informácie:

  • Meno a daňové číslo subdodávateľa,
  • Či má subdodávateľ stále miesto podnikania (Áno/Nie),
  • Informácie o zmluve:
   • Druh prác,
   • Miesto výkonu prác,
   • Začiatok a skončenie prác,
   • Odhadovaná cena prác v zmluve.

  Ak má hlavný dodávateľ niekoľko uzavretých zmlúv s tým istým subdodávateľom, požaduje sa od hlavného dodávateľa aby oznámil každú zmluvu osobitne cez on-line systém. Daňový úrad potvrdí prijatie oznámenia o zmluve a určí sadzbu dane pre daného subdodávateľa, ktorú má hlavný dodávateľ použiť.

 2. Oznámenie o Platbe (Payment Notification)
  Predtým než hlavný dodávateľ zrealizuje platbu subdodávateľovi, musí o tom informovať daňový úrad.
  Ak daná zmluva nebola predtým oznámená, nebude možné spraviť oznámenie o platbe.
 3. Povolenie o Zrážke – Deduction Authorisation
  Keď daňový úrad dostane oznámenie o platbe, ihneď vydá odsúhlasenie o zrážke hlavnému dodávateľovi. Toto povolenie sa vzťahuje výlučne na platbu, ktorá bola oznámená a nájdete ho v svojej ROS poste.
  Hlavný dodávateľ musí zraziť daň v takej výške aká je určená v povolení o zrážke. Následne musí dať subdodávateľovi písomnú informáciu o zrazenej dani.RCT_PaymentDeductionStatement_Screenshot
  Vzor Výpisu o RCT zrážke si môžete stiahnuť tu.
 4. Daňové priznanie RCT – RCT Return
  Po skončení každého obdobia (mesačne alebo štvrťročne), musíte podať daňové priznanie RCT on-line (prstredníctvom systému ROS). V daňovom priznaní budú automaticky zobrazené všetky platby, ktoré ste oznámili on-line daňovému úradu za dané obdobie.
  Ak je daňové priznanie nesprávne, môžete ho opraviť a podať on-line a následne zaplatiť daň do dátumu splatnosti. Dátum splatnosti je do 23 dní po skončení obdobia, ktoré je obsiahnuté v priznaní.
  Ak je daňové priznanie podané po dátume splatnosti, hlavný dodávateľ musí zaplatiť pokutu €100. Za neskoré platby bude daňový úrad účtovať navyše úroky z omeškania hlavnému dodávateľovi.

Ak hlavný dodávateľ nezrazí daň podľa povolenia o zrážke, bude musieť zaplatiť:

 • RCT daň 35% z platby a
 • pokutu do výšky €5,000.

Hlavní dodávatelia – čo je potrebné urobiť

 1. Zaregistrujte sa k on-line systému ROS (Revenue On-line Service).
  Návod ako sa zaregistrovať nájdete tu.
 2. DPH (VAT)
  • Musíte vypočítať a účtovať o DPH (VAT) pri stavebných službách dodaných subdodávateľom. Tento spôsob účtovania o DPH sa nazýva samozdanenie (reverse charge – účtovanie na účte objednávateľa).
  • V daňovom priznaní o DPH uveďte DPH zo stavebných služieb na riadku T1. Ak si DPH môžete odpočítať, uveďte DPH zo stavebných služieb aj v riadku T2.
  • Musíte vždy účtovať o DPH zo stavebných služieb prijatých od subdodávateľa, napriek tomu že má sídlo mimo Írska a nezáleží na tom či je registrovaný pre DPH a aký má obrat.
  • Faktúra od subdodávateľa
   Prijaté faktúry od subdodávateľa zo stavebných služieb nesmú uvádzať DPH. Ak je DPH uvedené na faktúre, zaplaťte za služby bez DPH a o DPH účtujte systémom samozdanenia. DPH zo stavebných služieb sa nesmie zaplatiť subdodávateľovi.
  • Faktúra od subdodávateľa má obsahovať všetky údaje ako riadna DPH faktúra, ale nesmie obsahovať DPH sadzbu a sumu.
   Na faktúre by malo byť uvedené, nasledovné: “VAT on this supply to be accounted for by the principal contractor.” (Za dodávku týchto služieb účtuje o DPH hlavný dodávateľ.).
  • Faktúra nemusí obsahovať DPH registračné číslo subdodávateľa ak:
   • subdodávateľ nie je registrovaný k DPH, pretože neprekračuje obrat povinný k registrácii,
   • subdodávateľ nemá sídlo v Írsku a nie je registrovaný k DPH.
 3. RCT daň musí byť zrazená z čistej sumy (bez DPH).
 4. Dvoj-tretinové pravidlo (The two-thirds rule) sa neuplatňuje tam kde sa uplatňuje systém samozdanenia.

Čo robiť ak zlyhá technológia

RCT systém je založený na elektronickej (internetovej/on-line) technológii.

Rady čo robiť v prípade ak sklame technika.
Ak hlavný dodávateľ nemôže oznámiť platbu daňovému úradu kvôli zlyhaniu systému, môže spraviť nasledovné:

  • Môže spraviť platbu tak, že buď použije RCT daňovú sadzbu, ktorá bola naposledy potvrdená pre daného subdodávateľa na zrazenie dane alebo zrazí 35% RCT daň.
   V prípade neistoty je najbezpečnejšia voľba zraziť 35% daň z platby subdodávateľovi, aby ste sa vyhli pokutám alebo zbytočným otázkam od daňového úradu.
  • Hneď ako začne systém fungovať, hlavný dodávateľ musí ihneď oznámiť platbu (ktorá bola už zaplatená) daňovému úradu.

Administratívne povinnosti Subdodávateľov

Nový RCT systém nevyžaduje od subdodávateľov, aby sa registrovali pre on-line daňové služby (ROS). Ak sa rozhodnete zaregistrovať pre on-line služby môžete využívať rôzne výhody. Napríklad si môžete pozrieť daňové transakcie, ktoré sa vás týkajú ako subdodávateľa. Môžete si pozrieť vašu aktuálnu sadzbu zrážky na RCT daň a požiadať daňový úrad o prehodnotenie tejto sadzby, ak máte vyššiu než by ste si želali.

Návod ako sa zaregistrovať pre daňové on-line služby nájdete tu.

Subdodávatelia musia dať potrebné informácie hlavnému dodávateľovi, aby mohol oznámiť daňovému úradu, že uzavrel novú zmluvu so subdodávateľom.
Požadované informácie sú nasledovné:

 • Meno a daňové registračné číslo subdodávateľa,
 • Či má subdodávateľ stále sídlo (Áno/Nie),
 • Informácie o zmluve:
  • Druh prác
  • Miesto výkonu prác
  • Začiatok a skončenie prác
  • Odhadovaná cena prác v zmluve.

Keď hlavný dodávateľ strhne RCT daň subdodávateľovi, daňový úrad to považuje za úhradu dane daňovému úradu v mene subdodávateľa. Daňový úrad oznámi subdodávateľovi výšku zrazenej dane. Zrazená daň je platba voči dani z príjmu za obdobie v ktorom bola daň zrazená.

Subdodávatelia – čo je potrebné urobiť

 1. Vystaviť a poslať faktúru hlavnému dodávateľovi.
 2. DPH (VAT)
  • Ak je subdodávateľ zaregistrovaný k DPH, faktúry vystavené za stavebné služby nesmú zahŕňať DPH. Hlavný dodávateľ bude účtovať o DPH za subdodávateľa. Na faktúre musí byť uvedené: “VAT on this supply to be accounted for by the principal contractor” (Za dodávku týchto služieb účtuje o DPH hlavný dodávateľ).
  • Faktúry vystavené zákazníkom, ktorí nie sú hlavnými dodávateľmi, musia obsahovať DPH.
  • Subdodávateľ, ktorý pracuje len pre hlavného dodávateľa bude mať preplatok na DPH a daňový úrad mu bude DPH vracať.
  • Subdodávatelia, ktorí nemajú sídlo v Írsku sa nemusia registrovať k DPH, ak poskytujú stavebné služby iba hlavnému dodávateľovi. Ak budú chcieť získať späť írsku DPH z nákupov v Írsku, budú sa musieť registrovať k DPH v Írsku. Ak poskytujú stavebné služby iným zákazníkom než hlavnému dodávateľovi, musia sa zaregistrovať k írskej DPH.
  • Dvoj-tretinové pravidlo (The two-thirds rule) sa neuplatňuje tam kde sa uplatňuje systém samozdanenia.
 3. Hlavný dodávateľ je zákazník, ktorý musí dodržiavať RCT systém, to znamená, že musí zraziť daň.
 4. Subdodávatelia sa musia zaregistrovať k DPH, ak ich obrat za služby presiahol €37,500.