Aktualizované dňa 14. septembra 2013

Miestna daň z nehnuteľností (Local Property Tax – LPT) je daň platená na základe trhovej ceny obytných nehnuteľností (domov, apartmánov, bytov a podobne) v Írsku. LPT daň je platná od 1. Júla 2013 a bude vyberaná daňovým úradom. V roku 2013 sa bude platiť polročná daň za obdobie Júl až December 2013 a celoročná daň sa bude platiť od roku 2014.

LPT daň je určená na podporu miestnych služieb ako sú verejné parky, knižnice, vonkajšie priestory a rekreačné zariadenia, plánovanie a rozvoj, požiarne a záchranné služby, udržiavanie a čistenie ulíc, a pouličného osvetlenia.

Daňový úrad rozosielal poštou informácie o LPT dani (daňové priznanie a brožúrku) vlastníkom domov/apartmánov/bytov; Vzor listu (PDF 330KB), Vzor daňového priznania formulár LPT1 (PDF 640KB).

Daňovníci, ktorí si podávajú DPH alebo PAYE/PRSI priznania online, dostali oznámenie o ich LPT dani prostredníctvom systému ROS. List s informáciami o LPT dani nájdete vo svojej schránke ROS. Klienti systému ROS majú priamy prístup k informáciám o ich nehnuteľnosti a k LPT daňovému priznaniu, ktoré nájdu na stránke ROS v odkaze “My Services” (Moje Služby). Nemusia zadávať Property ID alebo PIN, ktoré sú povinné ak nie ste klientom systému ROS.

Obytná Nehnuteľnosť na účely LPT dane je akákoľvek budova, ktorá je používaná ako obydlie/bydlisko/trvalé bydlisko.

Poplatok domácností (Household Charge)

Od 1. Júla 2013, akýkoľvek nezaplatený Poplatok Domácností (vrátane pokút) sa zvýšil na €200. Tento poplatok sa pripočíta k LPT dani a bude vyberaný daňovým úradom.

Kto musí zaplatiť LPT daň?

Všeobecne sú “Povinné Osoby” (Liable Persons):

 • Vlastníci Írskych obytných nehnuteľností (nezáleží, či je vlastník v Írsku alebo nie),
 • Prenajímateľ nehnuteľností, pokiaľ uzavrie nájomnú zmluvu na obdobie kratšie ako 20 rokov,
 • Nájomca ak uzavrie nájomnú zmluvu s prenajímateľom na obdobie dlhšie ako 20 rokov,
 • Ostatné definované osoby, pre viac informácií navštívte stránku daňového úradu.

Osoba, ktorá je povinná zaplatiť LPT daň musí podať daňové priznanie, vypočítať a zaplatiť daň.

Prišlo mi daňové priznanie z daňového úradu, ale ja nie som osoba povinná platiť LPT daň

Príklad:

Žijem v podnájme a mám nájomnú zmluvu uzavretú na jeden rok. Prenajímateľ/vlastník nehnuteľnosti je povinný zaplatiť LPT daň.

Musím poslať list na daňový úrad na adresu: LPT Branch, P.O. Box 1, Limerick.

V liste oznámim nasledovné:

 • meno, adresu a PPS číslo osoby povinnej platiť LPT daň (prenajímateľ/vlastník nehnuteľnosti),
 • dôvod prečo nie som povinný/á platiť LPT daň, (pretože som nájomca s nájomnou zmluvou kratšou ako 20 rokov),
 • priložím kópiu mojej nájomnej zmluvy.

Daňový úrad zváži a rozhodne o danej situácii. Mali by následne opraviť svoje záznamy (Register of residential properties). Ak budem daňové priznanie, ktoré prišlo na moje meno ignorovať a nebudem kontaktovať daňový úrad, budem povinný/á zaplatiť LPT daň.

Som povinný zaplatiť LPT daň, čo musím spraviť?

1. Musím zistiť aká je súčasná trhová cena môjho domu/apartmánu/bytu

Trhová cena, ktorú zistím bude platná na roky 2013, 2014, 2015 a 2016.

Na tejto stránke daňového úradu je návod na ohodnotenie nehnuteľnosti.

Na tejto stránke The Residential Property Price Register sú aktuálne predajné ceny nehnuteľností od roku 2010.

Môžem požiadať znalca o ohodnotenie nehnuteľnosti.

2. Na základe hodnoty nehnuteľnosti zistím, do ktorej kategórie moja nehnuteľnosť patrí a zistím výšku dane

Príklad:

Trhová cena mojho domu je €165,000 a patrí do oceňovacieho pásma číslo 03, 150,001 – 200,000 a výška LPT dane za rok 2013 je €157.

Miestna daň z nehnuteľností v Írsku a Oceňovacie Pásma

3. Vyplním a podám daňové priznanie

Odkaz daňového úradu:

“Napriek tomu, že ste zmeškali termín na podanie daňového priznania (ktorý bol 28. mája), stále môžete podať svoje daňové priznanie. Spravte tak čo najskôr, aby ste sa vyhli možným zrážkam priamo zo mzdy alebo z penzie.”

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je vyplniť a podať daňové priznanie online na stránke www.revenue.ie. Budem potrebovať Property ID a PIN (obe sú vytlačené na daňovom priznaní, ktoré mi prišlo poštou z daňového úradu) a moje PPS číslo.

Môžem vyplniť daňové priznanie, ktoré mi prišlo poštou z daňového úradu.

Nemám Property ID, PIN

Ak vlastním obytnú nehnuteľnosť a neprišlo mi moje Property ID a PIN alebo nemám Írske PPS číslo, stále mám povinnosť zaplatiť daň a podať daňové priznanie.

Môžem podať LPT daňové priznanie nasledovne:

 1. Kliknem na “Login to LPT Online”. Vyberiem “I have not received a Property PIN” a zadám nasledovné:
  • Moje PPSN,
  • Moje meno, a
  • Adresu mojej nehnuteľnosti,
  • Kliknem “Login”.

Ak nie som rezidentom v Írsku a nemám Írske PPS číslo, budem musieť zadať krajinu, v ktorej som rezidentom a moje daňové číslo v tej krajine.

 1. Alebo zavolám LPT helpline na číslo 1890 200 255 (pre volanie zo zahraničia zavolám na číslo +353 1 702 3049) a pracovník na linke mi pomôže podať daňové priznanie. Budem potrebovať údaje o nehnuteľnosti, PPS číslo a informácie akým spôsobom chcem uhradiť daň (kartou, bankovým prevodom atď).

Priznanie, ktoré podám za rok 2013 a uvedená hodnota nehnuteľnosti bude tiež platná pre roky 2013 až 2016. Nebudem musieť podávať ďalšie daňové priznanie v rokoch 2014, 2015 a 2016.

4. Vyberiem si spôsob platby, ktorý mi vyhovuje (Single Debit Authority, Debit/Credit Card atď.) a skontrolujem, či spĺňam podmienky na odloženie alebo oslobodenie od dane.

Ak som podal/a daňové priznanie k LPT dani, ale nezaplatil/a daň, musím tak spraviť čo najskôr.

Spôsoby platby LPT dane

A: Online prihlásením na LPT Online

B: Zrážkami zo mzdy/Inkasom (Direct Debits) – Kontaktujte daňový úrad ak chcete využiť túto možnosť.

C: V hotovosti prostredníctvom:

 • An Post (poštovného úradu)
 • Omnivend samoobslužný stánok v rôznych lokalitách,
 • Payzone v obchodoch, ktoré majú uvedené Payzone logo.

Mal/a by som odtrhnúť a ponechať si ústrižok na spodku daňového priznania LPT1. Tento ústrižok obsahuje barkód, ktorý sa použije na spracovanie platby. Ak to nie je možné, môžem použiť Property ID alebo moje PPS číslo. Obchodný predajca si môže účtovať poplatok za transakciu za spracovanie platby.

Platby ako sú zrážky zo mzdy, inkaso (direct debit), platba kreditnou/debetnou kartou budú automaticky uplatnené v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch. Ak chcete zmeniť spôsob platby, musíte to oznámiť daňovému úradu.
Viac informácií čo sa stane v roku 2014 nájdete tu.

Nemôžem si dovoliť zaplatiť LPT daň

Ak nemám dosť peňazí na zaplatenie dane, je možne že spĺňam podmienky na úplné alebo čiastočné odloženie dane. Daňový úrad mi bude účtovať úroky vo výške 4% ročne z odloženej dane. Odložená daň spolu s úrokmi bude zapísaná k mojej nehnuteľnosti a ak sa rozhodnem nehnuteľnosť predať, daň bude musieť byť predtým zaplatená.

Nasledujúce nehnuteľnosti sú oslobodené od LPT dane:

 • Nové a neobývané nehnuteľnosti kúpené od developera v období od 1. Januára 2013 do 31. Októbra 2016, sú oslobodené od dane až do konca roku 2016,
 • Nehnuteľnosti kúpené kupujúcimi ako ich prvú nehnuteľnosť v období od 1. Januára do 31. Decembra 2013, sú oslobodené od dane až do konca roku 2016, ale musia byť použité ako ich trvalé bydlisko,
 • Nehnuteľnosti v nedokončených sídliskách (známe ako “sídliská duchov” – “ghost estates”),
 • Mobilné domy, vozidlá a ľode,
 • Nehnuteľnosti, ktoré su predmetom komerčných/obchodných daní,
 • Iné definované nehnuteľnosti, pre viac informácií navštívte stránku daňového úradu.

Formuláre pre Odloženie Dane

Musím vyplniť Formulár LPT2 ak žiadam o odloženie dane na základe:

 • Osobnej platobnej neschopnosti (bankrotu)
 • Finančných ťažkostí:
  Táto kategória odloženej dane sa vzťahuje na osoby, ktoré nemajú nárok na odloženie dane na základe výšky príjmu. Odloženie dane na základe finančných ťažkostí sa vzťahuje na situácie, kedy osoba bola schopná zaplatiť LPT daň dovtedy, kým sa nestalo niečo neočakávané a neodvratné, čo spôsobilo významnú finančnú stratu alebo výdavok a týmto táto osoba nie je schopná zaplatiť LPT daň.
  Tieto výdavky sú napríklad: naliehavé zdravotné výdaje, výdavky spojené s vážnou nehodou alebo smrťou člena rodiny, strata zamestnania a podobne.
  alebo
 • Žiadosti zástupcu zosnulej osoby.

Ak vyplňujem formulár LPT2 musím tiež vyplniť aj formulár LPT1. Formulár LPT2 s informáciami nájdem na stránke daňového úradu tu.

Musím vyplniť formulár LPT1 ak žiadam o odloženie dane na základe výšky príjmu.

Aké záznamy by som mal/a uchovávať ohľadne LPT dani

Daňový úrad nevydáva doklad o zaplatení LPT dane. Preto odporúčam, aby ste si uschovali nasledovné záznamy:

Kópiu daňového priznania k LPT dani s informáciami o:

 • Trhovej cene a oceňovacom pásme vašej nehnuteľnosti,
 • Výške LPT dane,
 • Spôsobe platby dane, a ak sa jedná o viac platieb, ako často (napríklad mesačne alebo týždenne).

Záznam vášho Property ID a PIN čísla.

Odložte si kópiu výpisu z bankového účtu/kreditnej karty, kde je uvedená platba dane alebo doklad o úhrade, ak ste zaplatili LPT daň v hotovosti v obchode alebo na pošte.

Ak ste podali daňové priznanie k LPT dani online, vytlačte si všetky dostupné informácie z vašeho LPT online účtu. Sú tam tri taby s informáciami o vašej nehnuteľnosti, dani, spôsobe platby, výške neuhradenej dane ak nejaká je atď.

Kľúčové Dátumy

 • 1. Máj – Dátum ku ktorému sa oceňuje nehnuteľnosť – ocenenie je potom platné až do roku 2016,
 • 7. Máj – Termín pre papierové daňové priznania,
 • 28. Máj – Termín pre elektronické/online daňové priznania,
 • Od 1. Júla začalo zrážanie platieb ako direct debit alebo deduction at source (od 1. Januára v nasledujúcich rokoch),
 • 15. Júla – Zrazenie prvej platby Direct Debit,
 • 21. Júla – Zrážanie platieb Bank Single Debit Authority.

Čo bude daňový úrad robiť s tými, ktorí si nesplnia svoje povinnosti ohľadne LPT dane?

Daňový úrad začal posielať listy klientom, ktorí nepodali daňové priznanie v júli 2013. Vzor listu: Vzor Upomienky (PDF 63KB).

Klienti majú 7 dní od dátumu na liste na podanie daňového priznania online, aby sa vyhli vymáhaniu odhadnutej LPT dane daňovým úradom.

Ak nepodáte daňové priznanie alebo nebudete kontaktovať daňový úrad, prečo nie ste osobou povinnou zaplatiť daň, daňový úrad pristúpi k vymáhaniu odhadnutej LPT dane uvedenej v liste.

Daňový úrad bude vyberať LPT daň nasledovne:

 • Povinnou zrážkou zo mzdy alebo z penzie,
 • Zrážkou z vášho bankového účtu,
 • Prostredníctvom exekútora alebo právnika,
 • Zadržaním preplatku inej dane ako platby voči LPT dani.

Ak klient obdrží upomienku a daňové priznanie už podal, najdôležitejšie je, aby kontaktoval/a daňový úrad. Inak daňový úrad pristúpi k vymáhaniu odhadnutej LPT dane.

Ak neuhradíte LPT daň, budete mať v záznamoch daňového úradu daňový dlh. Daňový úrad vám nevydá potvrdenie o vysporiadaní daní (Tax Clearance Certificate).

Živnostníci a spoločnosti budú povinní zaplatiť pokutu za neskoré podanie daňového priznania k dani z príjmu.

Daňový úrad bude účtovať úroky vo výške 8% ročne na neskoré platby a môže účtovať aj pokuty.

Nezaplatená LPT daň bude zapísaná k vašej nehnuteľnosti a nebudete môcť nehnuteľnosť predať, kým nezaplatíte LPT daň, úroky a pokuty.

Viac Informácií

Local Property Tax Guide ( PDF 4.4MB)

Kontakt daňového úradu:

 • Adresa: LPT Branch, P.O. Box 1, Limerick,
 • Tel: LPT helpline 1890 200 255 (len z Írska), +353 1 7023049 (zo zahraničia)
 • Email: lpt@revenue.ie

Tipy LPT dane pre Zamestnávateľov
The Irish Tax Institute vydal podrobné informácie týkajúce sa hlavných problémov spracovávania administratívy LPT dane pre zamestnávateľov.

Webstránka daňového úradu o LPT dani

Webstránka The Irish Tax Institute o LPT dani