Aktualizované dňa 21. augusta 2014

Odhaduje sa, že milióny eur ročne si ľudia pracujúci v Írsku neuplatnia na daňových kreditoch, na ktoré majú nárok a platia zbytočne vyššiu daň než musia.

Daňové kredity sú úľavy na dani, ktoré vám znižujú daň zo mzdy.

Na daňové kredity máte nárok na základe vašich osobných pomerov, napríklad či ste slobodný alebo ženatý atď. Nezáleží na tom či pracujete (alebo nie) každý týždeň alebo každý mesiac, vždy budete mať nárok na daňový kredit za celý rok. Napríklad ak ste nepracovali až do júla, daňové kredity, ktoré ste nepoužili za prvý polrok budú prenesené a použité na každú ďalšiu výplatu/mzdu až do konca roka.

Ak máte nárok na určité daňové kredity, požiadať si o ne môžete cez internet, prihlásením do PAYE Anytime, alebo môžete kontaktovať priamo váš miestny daňový úrad. O daňové kredity nemusíte žiadať každý rok. Väčšinou ak vám daňový úrad určité daňové kredity pridelil, tak sa automaticky uplatnia aj nasledujúci rok. Ak sa vaša situácia zmení a už na určité daňové kredity nemáte nárok, ste povinní to oznámiť daňovému úradu. Daňové kredity môžete žiadať spätne za posledné 4 roky.

Ako požiadať o daňový kredit?

Ak žiadate o daňový kredit počas roka, tak vám a vášmu zamestnávateľovi pošle daňový úrad opravený Certifikát o daňových kreditoch. Ak žiadate za predchádzajúce roky, preplatok na dani vám bude uhradený priamo daňovým úradom, buď šekom alebo prevodom na Írsky bankový účet. Ak ste živnostník tak o daňové kredity a úľavy žiadate v daňovom priznaní vyplnením príslušných častí daňového priznania.

Najbežnejšie daňové kredity

 1. Daňový kredit pre slobodnú osobu
 2. Daňový kredit pre manželský pár
 3. Daňový kredit PAYE
 4. Daňový kredit pre Osamelého Rodiča
 5. Daňový kredit pre osobu starajúcu sa o deti
 6. Daňový kredit za platenie podnájmu
 7. Školné
 8. Platby odborom
 9. Zdravotné poistenie
 10. Splátky na hypotéky
 11. Zdravotné výdaje

Daňový kredit pre slobodnú osobu (Single Person Tax Credit)

Je daňový kredit pre všetkých, ktorí nie sú ženatí/vydaté alebo ovdovelí/é.

Daňový kredit pre manželský pár (Married Person Tax Credit)

Je daňový kredit pre manželský alebo registrovaný pár, väčšinou pridelený jednému z manželov, ktorý má vyšší príjem (zvyčajne je to manžel), ak sú zdaňovaný spoločne (Joint Assessment). Manželský pár môže požiadať o oddelené zdaňovanie (Separate Assessment), to znamená, že daňový úrad pridelí každému z manželov Single Person Tax Credit. Je to výhodné v tom prípade ak obaja manželia pracujú a každý má príjem nad €23,000 ročne. Ak je takýto manželský pár zdaňovaný spoločne väčšinou sa stane, že jeden z manželov (ktorému bol pridelený Married Person Tax Credit) platí malú daň, prípadne žiadnu a druhý z manželov je zdaňovaný vysokou daňou.

Daňový kredit PAYE (PAYE Tax Credit)

Je daňový kredit pre každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ zráža daň na základe PAYE systému.

Daňový kredit pre Osamelého Rodiča (One-Parent Family Credit)

Tento daňový kredit môže byť pridelený jednotlivcovi, ktorý nemá nárok na Married Tax Credit. Vzťahuje sa na rodiča, ktorý sa stará o dieťa sám. Daňový kredit nie je pridelený páru, ktorý žije v spoločnej domácnosti. O tento daňový kredit môže požiadať osoba, u ktorej dieťa býva počas (celého alebo časti) roka a ktorá nie je zdaňovaná spoločne (pod Joint Assessment), nežije s manželom/kou/partnerom/kou a neovdovel/a v danom roku. Ďalšou podmienkou na pridelenie kreditu je, že dieťa, o ktoré sa osamelý rodič stará sa narodilo v danom roku alebo je mladšie ako 18 rokov. Ak je staršie ako 18 rokov, podmienkou je, že je študentom denného štúdia alebo je dieťa duševne alebo telesne postihnuté. O daňový kredit môžete požiadať vyplnením formuláru OP1.

Daňový kredit pre osobu starajúcu sa o deti (Home Carer Tax Credit)

Tento daňový kredit môže byť pridelený manželskému páru, ktorý je zdaňovaný spoločne a jeden z manželov je doma a stará sa o deti. Na pridelenie tohto daňového kreditu musí byť splnených niekoľko podmienok:

 • Manželský pár je zdaňovaný spoločne;
 • Dieťa/deti, o ktoré sa stará jeden z manželov, býva/jú s nimi v spoločnej domácnosti;
 • Manžel/ka, ktorý/á sa stará o dieťa/deti nemá ročný príjem vyšší ako €5,080.

Ak manžel/ka mal/a príjem od €5,080 do €6,700 má nárok na nižší daňový kredit.

Daňový kredit za platenie podnájmu (Rent Tax Credit)

Daňový kredit si môžete uplatniť ak platíte za podnájom, ktorý je vaším trvalým bydliskom. Tento daňový kredit bol zrušený pre všetkých nových nájomníkov, ktorí začali platiť za nájom od 7. decembra 2010. Pre všetkých, ktorí sa kvalifikovali už predtým, budú mať nárok na postupné znižovanie tohto kreditu. Daňový kredit bude úplne zrušený pre všetkých od roku 2018. Postupne znižovaný maximálny daňový kredit za nájomné bude nasledovný:Daňovú úľavu si môžete uplatniť vyplnením formulára Rent 1

Školné (Tuition Fees)

Daňová úľava vo výške 20% je dostupná za určité zaplatené školné. Za školský rok 2011/2012 sa neberie do úvahy €2,000 zo školného ak sa jedná o denného študenta a €1,000 zo školného ak sa jedná o diaľkového študenta. Za školský rok 2012/2013 sa neberie do úvahy €2,250 zo školného ak sa jedná o denného študenta a €1,125 zo školného ak sa jedná o diaľkového študenta. Daňovú úľavu môžete žiadať za postgraduálne štúdium, za každého študenta, za ktorého ste zaplatili školné. Daňová úľava sa nevzťahuje na školné, na ktoré bol pridelený grant alebo školné, ktoré zaplatil zamestnávateľ prípadne niekto iný. Za školské roky 2008/2009 a 2009/2010 sa daňová úľava nevzťahuje na registračné a administratívne poplatky škole.

Na ktoré univerzity postgraduálneho štúdia sa vzťahuje daňová úľava?

Sú to štátne/súkromné univerzity a inštitúty vyššieho vzdelania, na ktoré sa vzťahujú granty vyššieho štúdia, a ktoré sú schválené ministerstvom školstva. Štátne akreditované univerzity a inštitúty vyššieho vzdelania v inom členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ.

Platby odborom (Trade Union Subscription)

Máte nárok na tento daňový, ak platíte príspevky odborom. Tento daňový kredit bol zrušený od roku 2011. Môžete si ho ale uplatniť za rok 2010.

Zdravotné poistenie (Medical Insurance Premiums)

Daňová úľava na zdravotné poistenie sa uplatňuje priamo pri zdroji. V praxi to znamená, že poisťovňa priamo zahrnie daňovú úľavu do splátky za poistenie a zaplatíte o to nižšiu splátku už priamo poisťovni. Daňová úľava sa neuplatní priamo pri zdroji ak zdravotné poistenie vybaví a zaplatí za vás váš zamestnávateľ. Aby ste si mohli úľavu uplatniť budete musieť kontaktovať daňový úrad s potrebnými informáciami o poistke alebo si úľavu uplatníte v daňovom priznaní.

Splátky na hypotéky (Mortgage Interest Relief)

Daňová úľava na splátky hypotéky/pôžičky sa uplatňuje priamo pri zdroji. V praxi to znamená, že banka priamo zahrnie daňovú úľavu do splátky za hypotéku/pôžičku a zaplatíte o to nižšiu splátku už priamo banke. Daňová úľava sa uplatňuje na úroky z pôžičky/hypotéky na bývanie. Táto úľava sa vzťahuje na pôžičky, ktoré vznikli v období od 1. Januára 2004 do 31. Decembra 2012. Ak dom/byt na ktorý platíte pôžicku/hypotéku je váš prvý: V prvom a druhom roku pôžičky je úľava 25% z úrokov, v treťom, štvrtom a piatom roku 22,5% a v šiestom a siedmom roku pôžičky je úľava 20% z úrokov. Najvyšia suma úrokov, z ktorej môže byť úľava uplatnená je €20,000 ročne pre manželský pár a €10,000 ročne pre slobodnú osobu. Na splátkach pôžičky/hypotéky môžete ušetriť najviac €5,000 ročne ak ste manželský pár a €2,500 ročne ak ste slobodný/á. Ak dom/byt na ktorý platíte pôžicku/hypotéku nie je váš prvý: Daňová úľava na zaplatené úroky je 15%. Najvyšia suma úrokov, z ktorej môže byť úľava uplatnená je €6,000 ročne pre manželský pár a €3,000 ročne pre slobodnú osobu. Na splátkach pôžičky/hypotéky môžete ušetriť najviac €900 ročne, ak ste manželský pár a €450 ročne, ak ste slobodný/á. Táto daňová úľava bude úplne zrušená od roku 2017.

Úplný zoznam daňových kreditov nájdete na stránke www.revenue.ie tu.